Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma.Irk,dil,din ve mezhep,cinsiyet,felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

Bilgilendirme ve bilgi edinme

Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme

Öncelik sırasının belirlenmesini isteme:

Sağlık kuruluşlarının hizmet verme imkanlarının yetersiz ve sınırlı olması sebebi ile sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde,hastanın,öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini isteme hakkı vardır. Acil ve adli vakalar ile yaşlılar ve özürlüler hakkında öncelik sırasının belirlenmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Mahremiyetine özen gösterme

Tıbbi gerekliliklere uygun teşhis,tedavi ve bakım

Tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı

Tıbbi özen gösterilmesi

Kayıtlarını inceleme